حمیدرضا بنیادی

رئیس هیئت مدیره

امیرحسین رضی

امیرحسین رضی

مدیر عامل

الهام گلستانی

توسعه و روابط عمومی

مونس تقی زاده

بازرگانی

شیرین زنده دل

گرافیست

تارا پرهیزی

تولید محتوا

علیرضا احمدی

برنامه نویس